Orgány obce

Starostka obce – Mgr. Martina Horváthová

Zástupca starostu – Marek Máčovský

Hlavný kontrolór obce – Viliam Riška

Poslanci OZ : Darina Lahová

                       Marek Máčovský

                       Adrián Nagy

                       Martin Slovák

                       Matúš Slovák

Komisie v obci :

----------------------

Komisia pre výstavbu, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Predseda : Martin Slovák

Člen :   Marek Máčovský

Komisia pre sociálne veci, školstvo, kultúru a šport

Predseda : Adrián Nagy

Člen :   Darina Lahová

             Matúš Slovák

Zamestnanci OcÚ: Mgr. Andrea Chudivániová, administratíva pracovníčka.

Materská škola : Mgr. Martina Feješová - riaditeľka MŠ

                             Elena Rišková  -  školníčka