Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva pre katastrálne územie obce Vlkas

tento

Štatút obce Vlkas

Časť I

§ 1
Úvodné ustanovenie

 1. Štatút obce Vlkas upravuje postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia, nakladanie s majetkom obce. Ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších vytvorených orgánov obecnej samosprávy. Vnútornú štruktúru týchto orgánov, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši širšie vzťahy obce symboly obce a udeľovanie odmien.
 2. Štatút obce Vlkas je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2
Postavenie obce

 1. Obec je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky. Združuje osoby , ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Zmeny územia obce možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
 2. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
 3. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
 4. Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.
 5. Názov obce alebo jej časti – na návrh obce určuje alebo mení vláda Slovenskej republiky. Názov obce možno zmeniť len so súhlasom obce.
 6. Obec má právo na vlastné symboly. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.
 7. Erb obce Vlkas má túto podobu:modrom štíte v zlatej pažiti stojaci zlatovlasý a zlatobradý svätý Ján Krstiteľ v zlatom odeve, s pravicou nad hlavou na pažiti stojaceho stieborného obráteného Baránka Božieho držiaceho za sebou zlatú krížovú žrď so striebornou, lastovičím chvostom zakončenou kruhovou so znamením červeného heroldského kríža, vľavo zlatý, bezlistý, z pažite vyrastajúci strom. Vlajka obce Vlkas pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (2/9), modrej (1/9), žltej (1/9) a červenej (1/9), žltej (1/9),modrej (2/9) a bielej (2/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.Pečať obce Vlkas je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC VLKAS. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.         8.Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce. Symboly obce Vlkas sú v prílohe štatútu.

§ 3
Obyvatelia obce ich práva a povinnosti

 1. Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území trvalý pobyt.
 2. Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä :
  1. voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,
  2. hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
  3. zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
  4. obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
  5. používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce pre verejné účely,
  6. požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
  7. požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
 3. Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný :
  1. ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce,
  2. podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci,
  3. napomáhať udržiavať poriadok v obci,
  4. poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.
 4. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou.
 5. Na správe obce má právo podieľať sa aj ten, kto :
  1. má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
  2. je v obci prihlásený na prechodný pobyt alebo dlhodobý pobyt,
  3. má čestné občianstvo obce.

§ 4
Samospráva obce

 1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
 2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce :
  1. orgánmi obce,
  2. hlasovaním obyvateľov obce,
  3. verejným zhromaždením obyvateľov obce.
 3. Obec pri výkone samosprávy najmä :
  1. vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
  2. zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
  3. rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
  4. usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej činnosti a inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce,
  5. zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
  6. zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp ,
  7. utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovo umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
  8. plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
  9. obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
  10. vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
  11. zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
  12. organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
  13. zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
  14. zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
  15. plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
  16. vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinných,
  17. vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.
 4. Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.
 5. Na obce možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ako je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.

§ 5
Všeobecne záväzné nariadenia

 1. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia, nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovia súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
 2. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
 3. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní, účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.
 4. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.
 5. Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.

Časť II.

§ 6
Financovanie obce

 1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Vlastné príjmy v rozsahu podľa osobitných predpisov sú
  1. príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania (nájmu),
  2. výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov,
  3. podiely na daniach v správe štátu,
  4. výnosy z pokút uložených za priestupky,
  5. iné príjmy.
 2. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.
 3. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných predpisov.
 4. Obci, ktorej vlastné príjmy nepostačujú na plnenie úloh samosprávy, možno poskytnúť štátnu dotáciu podľa normatívu určeného vládou.
 5. Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.
 6. Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môžu obce zriadiť spoločný fond, správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel.

§ 7
Majetok obce

 1. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.
 2. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.
 3. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprístupné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 4. Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.
 5. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
  Sú povinné najmä:
 • udržiavať a užívať majetok,
 • chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
 • používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.
 1. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
 2. Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.
 3. Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon 138/91Zb. o majetku obcí.

§ 8
Rozpočet obce

 1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
 2. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám.
 3. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.
  Príjmovú časť tvoria najmä:
 • príjmy z miestnych daní a poplatkov,
 • výnosy z majetku obce rozpočtových a príspevkových organizácií iných subjektov s majetkovou účasťou obce,
 • dotácie zo štátneho rozpočtu,
 • podiel na daniach.
 • Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä:
 • výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce,
 • výdavky na údržbu majetku obce,
 • kapitálové - investičné výdavky.
 1. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
 2. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
 3. Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.
 4. Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon.

§9

Rozpočtové provizórium

1. Ak nebude rozpočet obce na budúci rok schválený pred 1.1. rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1.1. r.r. Do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

2. Rozpočtové príjmy a výdavky v čase provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení obecným zastupiteľstvom.

Časť III.
§ 10
Orgány obce

 1. Orgánmi obce sú:
  1. obecné zastupiteľstvo,
  2. starosta obce
 2. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce, môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Ďalšími orgánmi zriadené zastupiteľstvom sú:

             -komisie obecného zastupiteľstva a hlavný kontrolór obce.

§ 11
Obecné zastupiteľstvo

 1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Vlkas zložený z 5 poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 2. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
  1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  2. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podľa § 20 ods.1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
  3. schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
  4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
  5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
  6. vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
  7. uznášať sa na nariadeniach,
  8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
  9. určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
  10. schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce,
  11. vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod.),
  12. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
  13. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
  14. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
  15. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
  16. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
  17. schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
  18. schvaľovať zmluvné prevody hnuteľného majetku nad hodnotu, ktorú určilo obecné zastupiteľstvo,
  19. schvaľovať nakladanie s majetkovými právami v určenej hodnote,
  20. schvaľovať aukčný predaj vecí,
  21. schvaľovať ďalšie úkony v zmysle prijatých zásad hospodárenia,
  22. schvaľovať ďalšie úkony v zmysle prijatého organizačného poriadku.
 3. Tieto úkony obecného zastupiteľstva sa musia realizovať v súlade s § 13 ods. 3 písm. d.) zákona SNR č. 369/1990 Zb., podľa ktorého: starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
 

§ 12
Starosta obce

 1. Starosta obce je najvyšším predstaviteľom obce a zároveň najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je v zmysle zákona verejnou funkciou a pri výkone úloh je starosta verejným činiteľom. Obyvatelia obce ho volia v priamych tajných voľbách. Starosta je volený na štyri roky a jeho funkčné obdobie končí zvolením a zložením sľubu nového starostu.
 2. Starosta je :
  1. štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch,
  2. štatutárnym orgánom obce v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce,
  3. správnym orgánom obce v administratívnych vzťahoch.
 3. Funkcia starostu je verejná funkcia., ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Starosta nie je zamestnancom obce, ale niektoré jeho nároky sa posudzujú tak, ako by bol zamestnancom obce.
 4. Funkcia starostu je monokratická. Starosta nie je členom obecného zastupiteľstva a nie je volený zastupiteľstvom obce. Má samostatné a nezávislé postavenie, ktoré vyplýva zo zákona.
 5. Starosta vykonáva obecnú správu. Rozhoduje vo všetkých veciach správy, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Zastupuje obec vo vzťahoch k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.
 6. Starosta zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a podpisuje jeho uznesenia. Starosta v zásade rozhoduje v tých istých veciach ako obecné zastupiteľstvo, koná tak najmä v prípravnej a výkonnej fáze. V oblasti, kde rozhoduje výlučne obecné zastupiteľstvo, starosta sa musí podriadiť rozhodnutiu zastupiteľstva.
 7. Starosta obce v súlade so zákonom č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 13 ods. 5,6 môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva vo vymedzených prípadoch.
 8. Nástroje riadenia starostu sú najmä :
  1. vykonávanie správy obce,
  2. rozhodovanie vo veciach správy obce pokiaľ nie sú tieto vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
  3. vydávanie rozhodnutí správy obce a prenesenej štátnej správy,
  4. rozhodovanie o rozpočtových opatreniach,
  5. organizovanie práce obecného úradu,
  6. ukladanie pokút a sankcií,
  7. zastupovanie obce vo vzťahu k iným subjektom,
  8. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva ,
  9. podpisujeobecného zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenia .

9. Mandát starostu zaniká:

 1. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
 2. uplynutím funkčného obdobia,
 3. vzdaním sa mandátu,
 4. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
 5. pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
 6. vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
 7. zmenou trvalého pobytu mimo územia obce Vlkas,
 8. v prípade § 16 ods. 3,
 9. smrťou,
 10. zrušením obce.
 11. Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

§ 13
Zástupca starostu

 1. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti výkonu funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého menuje starosta obce spravidla na celé funkčné obdobie
 2. Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie :
  1. nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  2. vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou chodu obecného úradu.
 3. Ak zanikne mandát starostu skôr ako uplynie funkčné obdobie, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa končí sľubom nového starostu.

                                                             § 14

               Poslanec s právom zvolávať a viesť obecné zastupiteľstvo

 1. Obecné zastupiteľstvo spravidla na celé volebné obdobie poverujeobecného zastupiteľstva, ktorý má právo zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                           § 15
                                   Komisie obecného zastupiteľstva

 1. Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.
 2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom.
 3. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie z radov poslancov zastupiteľstva. Každá komisia sa skladá z predsedu, tajomníka a členov komisie
 4. Predseda komisie :
  1. riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh
  2. zostavuje plán činnosti a organizuje spoluprácu s ostatnými komisiami,
  3. zastupuje komisiu navonok.

                                                    Tajomník komisie :

 1. vedie písomné záznamy s rokovania komisií a zabezpečuje písomnú agendu súvisiacu s činnosťou komisie.
 2. Obecné zastupiteľstvo vo Vlkase má vytvorené tieto stále komisie :
  1. komisiu pre výstavbu, poľnohospodárstvo a životné prostredie
  2. komisiu pre sociálne veci, školstvo, kultúru a šport
 1. V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.
 2. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené najmä :
  1. vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a pre obec dôležitým investičným zámerom,
  2. vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
  3. kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne s majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.
 3. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jeden krát za dva mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí
 4. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
 

§ 16
Práva a povinnosti poslancov

 1. Poslanec je povinný najmä:
  1. zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
  2. zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
  3. dodržiavať organizačný a rokovací poriadok,
  4. obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,
  5. na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a o činnosti obecného zastupiteľstva.
 2. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu , na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.
 3. Poslanec je oprávnený najmä:
  1. predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,
  2. interpelovať starostu, prípadne členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,
  3. požadovať od riaditeľov rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov zriadených obcou, príp. s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
  4. požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
  5. zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,
  6. požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

§ 17
Náhrady poslancov

 1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.
 2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.

§ 18
Odmeny

 1. Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, prípadne iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

Časť VI.

§ 19
Vzťah obce s okolím

 1. Veci spoločného záujmu obce Čechy a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými obcami a mestami.
 2. Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.
 3. Obec môže spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby.
 4. Majetok, ktorý obec získa na základe zmluvy uzavretej za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti , alebo z činnosti právnickej osoby, ktorú založila, stáva sa spoluvlastníctvom všetkých obcí, ktoré sú účastníkmi zmluvy. Podiel na majetku získanom spoločnou činnosťou zodpovedá sume vložených prostriedkov, ak sa obce nedohodnú inak.
 5. Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.
 6. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s okresným úradom, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami a ďalšími štátnymi orgánmi /prokuratúra, súdy, polícia/.
 7. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými, právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

Časť VII.
§ 20
Kronika obce

 1. Kronika obce Vlkas sa vedie v úradnom jazyku.
 2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
 3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.
 4. Text jednotlivých štvrťročných zápisov do kroniky schvaľuje Obecné zastupiteľstvo po predbežnom prerokovaní a vyjadrení v komisii kultúry, športumládeže.

Časť VIII.
§ 21
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

 1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi, spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
 2. Obec organizuje riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva pôvodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.
 3. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravu evakuovanému obyvateľstvu, podľa možnosti aj ochranu jeho majetku a vypracováva plány záchranných prác.
 4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom dobrovoľného obecného požiarneho zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 22
Pomoc obci pri mimoriadnych situáciách

 1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, najneskôr do dvoch rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

Časť IX.

§ 23
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Štatút obce Vlkas je základnou právnou normou obce Vlkas.
 2. Všetky Všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy musia byť v súlade s týmto štatútom.
 3. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
 4. Štatút obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8.11.2014, uznesením č. 4/13/2014
 5. Štatútnadobúda účinnosť dňom 23.11.2014
 6. Dňom účinnosti Štatútu obce Vlkas sa ruší Štatút obce Vlkas zo dňa 1.4.2002

Vo Vlkase dňa 8.11. 2014

Imrich Slovák
starosta obce